กรอกข้อมูลภาษี

เพื่อประกอบการยื่นภาษี ตาม ภ.ง.ด.1 ก ของข้าราชการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอคีรีมาศ


เงินค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ ฉ.11 พตส. รายได้อื่น ๆ รวม
รวม