Check Stock

🎥 ไม่สามารถเข้าถึงสตรีมวิดีโอ (โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเปิดใช้งานเว็บแคม)

Data:   ECC:   Size:  

รหัสสินค้า ชื่อสินค้า เลือก
CPE101 Un-planed Cardiopulmonary Resuscitation (CPR)
CPE201 Sepsis with death
CPE202 ผู้ป่วย Acute Coronary Syndrome ไม่ได้รับการตรวจรักษาในช่วงเวลา golden period
CPE203 Acute Ischemic Stroke ที่ให้การรักษาไม่ทัน golden period
CPE204 เกิดภาวะแทรกซ้อนจากการท า Cardiopulmonary Resuscitation (CPR)
CPE301 PPH with Complicate
CPE302 มารดาเสียชีวิตจากการคลอด
CPE303 ทารกเสียชีวิตจากการคลอด
CPE304 ภาวะแทรกซ้อนจากการคลอดที่ป้องกันได้เกิดขึ้นกับมารดา
CPE305 ภาวะแทรกซ้อนจากการคลอดที่ป้องกันได้เกิดขึ้นกับทารก (Birth injury)
CPE306 Severe Birth Asphyxia
CPE401 ผู้ป่วยฉุกเฉินไม่ได้รับการตรวจรักษาภายในระยะเวลา 30 นาที
CPE402 Under triage
CPE403 Over triage
CPE404 ผู้ป่วยไม่รอตรวจ ไม่พึงพอใจ ร้องเรียน
CPE405 Delay Diagnosis and Delay treatment ในผู้ป่วย ฉุกเฉิน และผู้ป่วย Fast Track
CPE406 ผู้ป่วยเสียชีวิตที่ห้องฉุกเฉินระหว่างรอการตรวจรักษา
CPE407 Missed Diagnosis
CPE408 Un-planed ICU ในผู้ป่วยฉุกเฉิน/ ผู้ป่วยวิกฤติ
CPE409 ผู้ป่วยได้รับการตรวจรักษาในห้องฉุกเฉินนานมากกว่า 2 ชั่วโมงก่อน Admit หรือนานมากกว่า 4 ชั่วโมงก่อนการจำหน่ายกลับบ้าน
CPE410 เกิดอุบัติภัยหมู่ที่ให้ความช่วยเหลือได้ไม่ทันเวลา
CPE411 เกิด disaster หรือภาวะฉุกเฉินที่ไม่พึงประสงค์ต่างๆ ที่ ER
CPI101 ไม่ล้างมือ/ ล้างไม่เหมาะสมตามข้อบ่งชี้ของการท าความสะอาดมือ (5 moments for hand hygiene)
CPI201 CAUTI: Catheter Associated Urinary Tract Infection
CPI202 VAP: Ventilator-Associated Pneumonia
CPI203 CLABSI: Central Line-Associated Bloodstream Infection
CPI204 การไม่ปฏิบัติตามแนวทางป้องกันการแพร่กระจายเชื้อก่อโรคในสถานพยาบาล Standard Precautions (ยกเว้นการล้างมือ)
CPI301 การเกิดระบาดโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ
CPI302 เกิดการระบาดของโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน (Vaccine Preventable Disease) ภายในโรงพยาบาล
CPI303 เกิดการระบาดของโรคติดต่ออื่นๆ (Other Communication Disease) ภายใน โรงพยาบาล
CPI401 การเกิดติดเชื้อดื้อยา
CPL101 ท่อ เลื่อนหลุดเกิด re-intubation
CPL102 Mis-connect, Dis-connect
CPL103 ความคลาดเคลื่อนการให้สารน้ าจากการใช้ Infusion pump
CPL201 ตรวจวิเคราะห์ Lab ผิดพลาด (เช่น ล่าช้า/ ผิดสิ่งส่งตรวจ/ ผิดวิธีการ)
CPL202 สิ่งส่งตรวจ ผิดชนิด/ ผิด container/ ไม่ตรงกับใบส่งตรวจ/ ไม่เพียงพอหรือมี สภาพไม่พร้อมตรวจ/ ไม่ครบ
CPL203 เตรียมตรวจ/ ตรวจทางรังสีผิดพลาด (เช่น ผิดประเภท/ ผิดค าสั่ง/ ผิด ต าแหน่ง/ ผิดข้าง/ ผิดเทคนิคการตรวจ)
CPM101 แพ้ยาซ้ำ
CPM102 ไม่มี/ ไม่ปฏิบัติตาม Guideline ของการใช้High Alert Drug
CPM103 ผู้ป่วยมีภาวะแทรกซ้อนที่ป้องกันได้จากการได้รับยาความเสี่ยงสูง
CPM104 Mis selection of a strong potassium containing solution***
CPM105 แพ้ยา (ยกเว้น แพ้ยาซ้ำ)/ ADE: Adverse Drug Events ที่มีความรุนแรงระดับ E ขึ้นไป
CPM106 ไม่มี/ ไม่ปฏิบัติตาม Guideline ของการใช้Fatal Drug
CPM107 ผู้ป่วยได้รับยาที่มีคู่ยาปฏิกิริยารุนแรง
CPM201 Medication error : Prescribing
CPM202 Medication error : Transcribing
CPM203 Medication error : Pre-dispensing
CPM204 Medication error : Dispensing
CPM205 Medication error : Administration
CPM206 ไม่มี/ ไม่ปฏิบัติตาม Guideline เกี่ยวกับ Look-Alike Sound-Alike Medication Names
CPM207 ผู้ป่วยได้รับยา ในกลุ่ม Look-Alike Sound-Alike Medication Names
CPM208 ไม่มี/ ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน หรือ Guideline ของการใช้ยา ยกเว้น HAD, Fatal drug, Look-Alike Sound-Alike, Antibiotics
CPM301 ไม่มี/ ไม่ปฏิบัติตาม Guideline เกี่ยวกับ Medication Reconciliation
CPM302 ผู้ป่วยไม่ได้รับยาเดิมต่อเนื่องจากไม่ได้ทำ Medication Reconciliation
CPM303 ผู้ป่วยได้รับยาซ้ำซ้อนจากไม่ได้ท า Medication Reconciliation
CPM304 ผู้ป่วยได้รับยาที่มีปฏิกิริยากันโดยไม่ได้ทำ Medication Reconciliation
CPM401 ไม่มี/ ไม่ปฏิบัติตาม Guideline เกี่ยวกับ Rational Drug Use
CPM402 การใช้ยาปฏิชีวนะในโรคติดเชื้อที่ระบบการหายใจช่วงบนและหลอดลมอักเสบ เฉียบพลันในผู้ป่วยนอก
CPM403 การใช้ยาปฏิชีวนะในโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน
CPM404 การใช้ยาอย่างไม่สมเหตุผล (ยกเว้นยาปฏิชีวนะ)
CPM501 การให้เลือดผิด (Incorrect blood component transfused, IBCT หรือ Wrong blood transfused)
CPM502 การมีปฏิกิริยาจากการได้รับเลือด (Transfusion reaction)**
CPM503 การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด (Specific requirements not met, SRNM) ซึ่งเป็น เหตุให้ผู้ป่วยได้รับส่วนประกอบของเลือดที่ไม่เป็นไปตามที่กำหนด
CPM504 การให้เลือดที่ไม่เหมาะสม (Inappropriate transfusion)
CPM505 เกิดความผิดพลาดในการนำส่งและจัดเก็บส่วนประกอบของเลือด (Handling and storage errors, HSE)
CPM506 กระบวนการปฏิบัติงาน/ ขั้นตอนการดำเนินงานในการให้เลือดผู้ป่วยคลาดเคลื่อน จากข้อกำหนด (Right blood right patient, RBRP)
CPO101 เรื่องอื่นๆ ที่ไม่ใช่ SIMPLE โปรดระบุ ...............................................................
CPP101 Patient Identification
CPP201 การรายงานอาการ หรือสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับผู้ป่วยไม่เหมาะสม/ ไม่ครบถ้วน
CPP202 การสื่อสารเพื่อการส่งตรวจหรือการรักษาทางรังสีวิทยาผิดพลาด/ ไม่ครบถ้วน
CPP203 การสื่อสารเพื่อการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการผิดพลาด/ ไม่ครบถ้วน
CPP204 การสื่อสารหรือส่งต่อข้อมูลการรักษาพยาบาลผู้ป่วยผิดพลาด เช่น ไม่สื่อสาร/ สื่อสารผิด/ สื่อสารไม่ครบถ้วน/ สื่อสารล่าช้า
CPP205 ไม่รายงาน Critical Test Results หรือรายงานล่าช้า
CPP206 เกิดความผิดพลาดในการรักษาพยาบาลซึ่งมีสาเหตุมาจาก Verbal or Telephone Order/ Communication
CPP207 เกิดความผิดพลาดจากการใช้สื่อในกระบวนการรักษาพยาบาล เช่น ใช้คำย่อ/ ชื่อย่อ/ สัญลักษณ์ที่ไม่เป็นสากล
CPP301 Misdiagnosis or delay diagnosis จนเกิดความรุนแรงระดับ G,H,I
CPP302 (Access & Entry) ผู้ป่วยเข้าถึงหรือได้รับบริการ ผิด/ ล่าช้าไปจากเกณฑ์ หรือโรคที่เป็น
CPP303 (Patient Assessment) ผู้ป่วยไม่ได้รับการประเมิน/ ประเมินผิด/ ประเมินไม่ ครบถ้วน ตามเกณฑ์ อาการหรือการดำเนินโรค
CPP304 (Planning of Care) ผู้ป่วยไม่ได้รับการวางแผนดูแล/ วางแผนไม่ครอบคลุม หรือวางแผนผิดไปจากพยาธิสภาพ/ สภาวะของโรค
CPP305 (Discharge Planning) ผู้ป่วยกลุ่มโรคจำเป็นไม่ได้รับการวางแผนจำหน่าย/ วางแผนไม่ครอบคลุม ตามเกณฑ์ หรือประเด็น
CPP306 (Patient Care Delivery) ผู้ป่วยได้รับการดูแลไม่ครอบคลุม/ ไม่เชื่อมโยง/ ไม่สอดคล้อง ตามเกณฑ์ อาการ หรือโรค
CPP307 (Patient Care Delivery) ผู้ป่วยได้รับการทำหัตถการที่มีความเสี่ยงใน สถานการณ์ หรือสถานที่ไม่เหมาะสม
CPP308 (Patient Care Delivery) ผู้ป่วยได้รับอาหารไม่เหมาะสมตามความต้องการ พื้นฐาน หรือข้อบ่งชี้ของโรค/ การเจ็บป่วย
CPP309 (Information and Empowerment) ผู้ป่วย/ ครอบครัวไม่ได้รับข้อมูลเพื่อ เสริมพลัง หรือได้รับไม่ชัดเจน/ ไม่ต่อเนื่อง/ ไม่เหมาะสม กับการรับรู้หรือมี ส่วนร่วม
CPP310 (Information and Empowerment) ข้อมูลการวินิจฉัย/ การดูแลรักษาของ ผู้ป่วยไม่ได้รับการบันทึกหรือได้รับการบันทึกไม่ครบถ้วน ไม่ชัดเจน ไม่เชื่อมโยง ต่อเนื่อง
CPP311 (Continuity of Care) ผู้ป่วยได้รับการดูแลไม่ต่อเนื่อง/ ไม่เชื่อมโยง/ ไม่ สอดคล้อง กับบริบทและสภาวะของโรค
CPP401 ผู้ป่วยเกิดภาวะแทรกซ้อนจากกระบวนการพยาบาลซึ่งป้องกันได้(ยกเว้น เกิด แผลกดทับ, ตกเตียง)
CPP402 ผู้ป่วยพยายามฆ่าตัวตาย
CPP403 ผู้ป่วยถูกลักพาตัว สลับ หรือสูญหาย
CPP404 เกิดแผลกดทับ
CPP405 ตกเตียง
CPP501 ผู้ป่วยไม่ได้รับ หรือได้รับการบรรเทาอาการปวดไม่เหมาะสมกับสภาพอาการ
CPP502 ผู้ป่วยมีภาวะแทรกซ้อนหรือเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการจัดการความปวด
CPP503 ผู้ป่วย Acute Pain ไม่ได้รับ หรือได้รับการบรรเทาอาการปวดไม่เหมาะสม
CPP504 Chronic Non-Cancer Patients ได้รับการสั่งใช้ Opioids ไม่เหมาะสม
CPP505 ผู้ป่วยมีภาวะแทรกซ้อนหรือเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ opioids ใน การระงับปวดเรื้อรังที่มิใช่มะเร็ง
CPP506 Management for Cancer Pain and Palliative Care ไม่เหมาะสม
CPP601 ผู้ป่วยที่จำเป็นต้องส่งต่อเพื่อการรักษา ไม่ได้รับการส่งต่อหรือส่งต่อได้ใน ช่วงเวลาไม่เหมาะสม
CPP602 มีภาวะแทรกซ้อนหรือเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ป้องกันได้ระหว่างส่งต่อ
CPS101 ผ่าตัดผิดตำแหน่ง ผิดข้าง (Surgery or other invasive procedure performed on the wrong body part)*
CPS102 ผ่าตัดผิดคน (Surgery or other invasive procedure performed on the wrong patient)*
CPS103 ผ่าตัดผิดชนิด (Wrong surgical or other invasive procedure performed on a patient)*
CPS104 Wrong implant/prosthetic***
CPS105 บาดเจ็บอวัยวะข้างเคียงระหว่างผ่าตัด (Internal organ injury or Accidental puncture or laceration)**
CPS106 Perioperative hemorrhage or hematoma**
CPS107 ภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ ของผู้ป่วยระหว่างการผ่าตัดที่ป้องกันได้
CPS108 ผ่าตัดซ้ำโดยไม่ได้วางแผน
CPS109 ความคาดเคลื่อนของการส่งผลชิ้นเนื้อ หรือสิ่งส่งตรวจอื่นในกระบวนการผ่าตัด
CPS110 Intraoperative or immediately postoperative/post procedure death in an ASA PS I patient*
CPS111 SSI: Surgical Site Infection
CPS112 Postoperative Acute Kidney Injury Requiring Dialysis**
CPS113 Postoperative Hip Fracture**
CPS114 Postoperative Respiratory failure**
CPS115 Postoperative Sepsis**
CPS116 Postoperative Wound dehiscence**
CPS117 ภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ ของผู้ป่วยหลังผ่าตัดที่ป้องกันได้
CPS118 เกิดภาวะ Venous Thromboembolism (VTE) หลังผ่าตัด
CPS201 เกิดภาวะแทรกซ้อนที่เกี่ยวข้องกับการระงับความรู้สึก
CPS202 ภาวะหัวใจหยุดเต้นระหว่างผ่าตัดในผู้ป่วย ASA PS I, II
CPS203 ใส่ท่อหายใจซ้ำภายใน 2 ชั่วโมงหลังการถอดท่อหายใจ (re-intubation within 2 hrs. after ex-tubation)
CPS301 สิ่งแวดล้อมในห้องผ่าตัดไม่ปลอดภัย
CPS302 ไฟฟ้าสำรองไม่ทำงานภายในระยะเวลาที่กำหนดเมื่อไฟดับระหว่างผ่าตัด
CPS303 เครื่องมือ-อุปกรณ์สำหรับผ่าตัดไม่พร้อมใช้งาน
CPS304 ภาวะแทรกซ้อนจากเครื่องมือ/ อุปกรณ์เกี่ยวกับการผ่าตัด
CPS305 เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ จากการไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนกระบวนการดูแลผู้ป่วยที่มา รับการผ่าตัด
CPS306 การเลื่อนการผ่าตัดที่ไม่เร่งด่วนจากความไม่พร้อมหรือการประเมินไม่ครบถ้วน
CPS307 การมีอุปกรณ์หรือสิ่งตกค้างอื่นใดในร่างกายผู้ป่วย (Unintended retention of foreign object in a patient after surgery or other procedure)***
CPS308 การปฏิบัติโดยไม่คำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และสิทธิผู้ป่วย
CSD101 เกิดปัญหาใน Dental Tx ผู้ป่วยโรค DM เช่น Hypo-Hyperglycemia/ แผลหายช้า/ Advance Periodontitis
CSD102 เกิดปัญหาใน Dental Tx in Hemorrhagic disorders เช่น Spontaneous or prolong bleeding/ Delayed healing
CSD103 เกิด Airway obstruction ในโรค Ludwig's Angina
CSD104 เกิด Allergy to Local anesthesia ใน Dental Tx
CSD105 เกิด Chest pain/Acute MI ใน Dental Tx ผู้ป่วยโรค Angina pectoris or MI
CSD106 เกิด Subacute bacterial endocarditis ใน Dental Tx ผู้ป่วยโรคลิ้นหัวใจ หรือใส่ลิ้นหัวใจเทียม
CSD107 เกิด Tumor that extends to malignancy ในโรค Oral lesion แผลในช่องปาก
CSD108 เกิดภาวะฉุกเฉินใน Emergency in dental clinic เช่น Syncope/ Hyperventilation/ Toxic effect of local anesthesia
CSD109 เกิดภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วย Head and neck cancer therapy เช่น Osteoradionecrosis/ Halitosis/ Mucositis
CSD110 เกิดภาวะแทรกซ้อนใน Oral surgery/Simple-Surgical extraction เช่น Bleeding/ Pain and Swelling/ Fibrinolytic alveolitis
CSD111 แผลถอนฟันหายช้าและติดเชื้อ ในผู้ป่วย HIV/ Immunosuppressive/ On steroid
CSE101 Iris prolapsed ใน ECCE
CSE102 Rupture posterior capsule ใน ECCE
CSE103 Rupture posterior capsule ใน Phaco with IOL
CSE104 กระจกตาบวม ใน ECCE
CSE105 กระจกตาบวม ใน Phaco with IOL
CSE106 Endophthalmitis ใน ECCE
CSE107 Endophthalmitis ใน Phaco with IOL
CSE108 Endophthamitis ใน Intravitreous
CSE201 เกิดภาวะแทรกซ้อนในการทำ Tracheostomy Tube (เช่น Subcutaneous Emphysema/ Bleeding/ Pneumothorax/ T-E fistula/ Nerve injury)
CSE202 เกิดภาวะแทรกซ้อนใน Thyroidectomy (เช่น Nerve injury/ Hematoma/ Hypoparathyroidism/ Dysphagia)
CSE203 เกิดภาวะแทรกซ้อนใน Tonsillectomy (เช่น Bleeding/ Nasopharygeal stenosis)
CSG101 เกิดปัญหา in VBAC เช่น Uterine rupture/ ตกเลือด
CSG102 เกิดปัญหาใน Preclampsia (เช่น Eclampsia/ HELLP Syndrome/ Severe eclampsia/ Abruption/ SE from MgSO4)
CSG103 เกิดปัญหาใน Pregnancy with GDM (เช่น Polyhydramneos/ PIH/ Macrosomia/ DFIU)
CSG104 เกิดปัญหาใน Pregnancy with HIV เช่น M-F transmission
CSG105 เกิดภาวะวิกฤติใน Placenta Previa (เช่น APH/ PPH)
CSG106 เกิดภาวะแทรกซ้อนใน Amniocentisis (เช่น Haemorrhage/ Sepsis/ Fetal loss/ Abort/ Uterine contraction)
CSG107 เกิดปัญหาใน Premature Contraction (เช่น Preterm labour/ SE from Inhibit)
CSG201 เกิดปัญหาใน Twin (เช่น Preterm labour/ PROM/ PPH/ Birth asphysia/ PIH/ Discordant twin)
CSG301 เกิด TOA ใน PID
CSG302 เกิดภาวะวิกฤติ ใน Abort (เช่น Embolism/ Shock)
CSG303 เกิดภาวะวิกฤติใน Ectopic pregnancy (เช่น Rupture/ Shock)
CSG304 เกิดภาวะวิกฤติใน Ovarian tumor (เช่น Rupture/ Twist)
CSG305 เกิดภาวะแทรกซ้อนใน CIN (เช่น Persistence/ Recurrent/ CA Cervix)
CSG306 เกิดภาวะแทรกซ้อนใน Myoma uteri (เช่น Hypermenorrhea/ Infertile/ Urinary Incontenence)
CSM101 เกิด Hypoxemia/ Respiratory failure ใน Exacerbation of COPD
CSM102 เกิด Hypoxemia/ Respiratory failure ใน Severe asthma
CSM103 เกิด Hypoxemia/ Respiratory failure ในโรค Avain influenza
CSM104 เกิด Hypoxemia/ Respiratory failure ในโรค H1N1 influenza
CSM105 เกิด Hypoxemia/ Respiratory failure ในโรค SARS
CSM106 เกิดภาวะ Hypoxemia/ Pneumothorax ในโรค PCP
CSM107 เกิดภาวะ Hypoxemia/ Respiratory failure ในโรค TB Lung
CSM201 เกิด CHF/ Arrhythmia/ Cardiogenic shock ใน AMI
CSM301 เกิดภาวะ Hypokalemia ในโรค Acute/ Chronic Diarrhea
CSM302 เกิดภาวะ Hypovolumic Shock ในโรค Acute/ Chronic Diarrhea
CSM303 เกิดภาวะ Hypovolumic Shock ในโรค UGI Bleeding
CSM401 เกิดภาวะ Brain herniation ในโรค Toxoplasmosis
CSM402 เกิดภาวะ Brain herniation ในโรค CVA
CSM403 เกิดภาวะ Aspirate pneumonia ในโรค CVA
CSM404 เกิดภาวะ IICP ในโรค Cryptococcal meningitis
CSM501 เกิด Internal bleeding จากการท า Liver biopsy
CSM502 เกิด Pneumothorax จากการท า Bronchoscopy
CSM503 เกิด Brain herniation จากการท า Lumbar punture
CSM504 เกิด Gut perforation จากการท า Gastroscopy/ Colonoscopy
CSM601 เกิดภาวะ Sepsis/ Malnutrition ใน Steven Johnson Syndrome
CSM602 เกิดภาวะ Septic shock ในโรค Acute pyelonephritis
CSM603 เกิดภาวะ Septic shock/ Cardiac arrest ใน Sepsis
CSM604 เกิดภาวะ Severe acidosis ใน Lactic acidosis
CSM605 เกิดภาวะ Shock/ Arrhythmia จากการท า Hemodialysis
CSM606 เกิดภาวะแทรกซ้อนฉุกเฉินในโรค DM (เช่น Hypoglycemia/ DKA)
CSM607 เกิดภาวะแทรกซ้อนฉุกเฉินในโรค Dengue fever (เช่น Shock/ Bleeding)
CSM608 เกิดภาวะแทรกซ้อนฉุกเฉินในโรค ESRD (เช่น Fluid overload/ Hyperkalemia)
CSM609 เกิดภาวะแทรกซ้อนฉุกเฉินในโรค HT (เช่น CVA/ Encephalopathy)
CSO101 กระดูกหักใกล้ข้อ/หลังเข้าเฝือก 24 ชั่วโมง แล้วเกิด Compartment syndrome
CSO102 ดึงถ่วงน้ำหนักผ่านกระดูก แล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงระบบไหลเวียนเลือด ส่วนปลาย และระบบประสาท
CSO103 เกิดภาวะแทรกซ้อนในโรค Long bone fracture เช่น Chest injury/ Abdominal injury/ C-spine injury/ Fat embolism
CSO104 เกิดภาวะแทรกซ้อนใน Total knee replacement เช่น Active blood loss/ spinal shock
CSO105 เกิดภาวะแทรกซ้อนใน Hip replacement เช่น Dislocation/ Sciatic nerve injury/ Hematoma/ Fracture
CSO106 เกิดภาวะแทรกซ้อนใน Laminectomy/Discectomy เช่น Cauda equina syndrome/ Nerve root injury
CSP101 เกิด Apnea/ RDS/ BPD/ ROP/ NEC/ Anemia ใน Preterm ที่ VLBW
CSP102 เกิด Hypo-Hyperglycemia ใน Preterm ที่ VLBW
CSP103 เกิด Hypo-Hyperthermia ใน Preterm ที่ VLBW
CSP104 เกิด Hypo-Hyperglycemia/ Polycythemia ใน Macrosomia/LGA/GDM
CSP105 เกิด PPHN/ Pneumothorax ใน MAS
CSP106 เกิด Acidosis/ Electrolyte Imbalance ในโรค Acute Diarrhea
CSP107 เกิด Sepsis/ Emphysema/ IRDS/ Hypoxia ในโรค Pneumonia
CSP108 เกิด Shock/ Bleeding/ Pleural effusion ในโรค DHF
CSS101 ทำ Perm-cath insertion แล้วเกิด Bleeding/ Pneumothorax
CSS102 เกิด Bleeding with shock ในโรค Blunt abdominal injury
CSS103 เกิด Bowel gangrene ในโรค Hernia
CSS104 เกิด Gut obstruction ในโรค Carcinoma of colon
CSS105 เกิด Intracranial hemorrhage ในโรค Head injury
CSS106 เกิด Rupture ในโรค Acute appendicitis
CSS107 เกิด Sepsis ในโรค Acute cholecystitis
CSS108 เกิด Sepsis ในโรค Cellulitis
CSS201 เกิด Bleeding ใน PCNC
CSS202 เกิด Hydro-pneumothorax ใน PCNC
CSS203 เกิด Renal pelvis perforation ใน PCNC
GOE101 เกิดปัญหาด้านการควบคุมการเงิน เช่น ไม่กำหนดระเบียบ/ ผู้รับผิดชอบ, ไม่มี เอกสารหลักฐานกำกับ, ขาดการตรวจสอบหรือสอบทาน เป็นต้น
GOE102 เกิดปัญหาด้านการควบคุมงบประมาณ เช่น ไม่กำหนดระเบียบ/ ผู้รับผิดชอบ, ไม่มีทะเบียนคุม/ เอกสารหลักฐานกำกับ, ขาดการตรวจสอบหรือสอบทาน เป็นต้น
GOI101 เกิดปัญหาด้าน Hardware เช่น ไม่มีแผนบริหารจัดการ/ ไม่เพียงพอ/ ไม่ พร้อมใช้/ ใช้ไม่ตรงวัตถุประสงค์/ ใช้ผิดวิธี- เทคนิค
GOI102 เกิดปัญหาด้าน Network & Security เช่น ไม่พร้อมใช้/ ระบบล่ม/ มีการ เข้าถึงโดยผู้ไม่มีสิทธิ
GOI103 เกิดปัญหาด้าน Software เช่น ไม่เข้ากับ hardware/ ไม่พร้อมใช้/ ไม่ ตอบสนองความต้องการ/ ใช้ผิดวิธี-เทคนิค
GOI104 เกิดปัญหาด้าน User & IT Team เช่น ไม่มอบหมายผู้รับผิดชอบ/ ไม่พร้อม/ ไม่ครอบคลุมบทบาทหน้าที่/ ขาดความรู้และทักษะ
GOI105 เกิดปัญหาด้านข้อมูล สารสนเทศ เช่น ไม่ถูกต้อง/ ไม่ครบถ้วน/ ไม่ น่าเชื่อถือ/ ไม่เป็นปัจจุบัน
GOI106 เกิดปัญหาด้านระบบ/ กระบวนการสื่อสาร เช่น ไม่มีแผน/ วิธีการหรือช่อง ทางการสื่อสาร, ไม่สื่อสารหรือสื่อสารไม่ต่อเนื่อง/ ไม่ครบถ้วน, ขาดการ ติดตามประเมินผลการสื่อสาร
GOI201 เกิดปัญหาด้านการควบคุมทรัพย์สิน เช่น ไม่กำหนดระเบียบ/ ผู้รับผิดชอบ, ไม่มีทะเบียนคุม/ เอกสารหลักฐานกำกับ, ขาดการตรวจสอบหรือสอบทาน
GOI202 เกิดปัญหาด้านระบบบริหารการพัสดุ เช่น ไม่กำหนดระเบียบ/ แผนความ ต้องการและการจัดหา, ไม่มีทะเบียนคุม/ การตรวจรับ/ การบำรุงรักษา, ขาดการควบคุมการแจกจ่าย/ การจำหน่าย
GOI203 เกิดปัญหาด้านการควบคุมการใช้ทรัพยากร เช่น จัดสรรไม่เหมาะสม/ ใช้ไม่ คุ้ม-ไม่ถูกตามมาตรฐาน/ บุคลากรไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด-ขาดทักษะการใช้
GOL101 เกิดปัญหาด้านการควบคุม กำกับดูแลด้านวิชาชีพ เช่น บุคลากรมีคุณสมบัติ ไม่เหมาะสมตามมาตรฐานวิชาชีพ, ละเลยการปฏิบัติหน้าที่ หรือปฏิบัติ หน้าที่โดยไม่ใช้ความรู้ตามหลักวิชาการ, ประพฤติตนและประกอบกิจแห่ง วิชาชีพโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
GOL102 เกิดเหตุการณ์การทุจริตในหน้าที่ หรือปฏิบัติโดยมีอคติ และ/ หรือใช้อำนาจ หน้าที่เพื่อผลประโยชน์ส่วนตน
GOM101 เกิดปัญหาด้านการรับสมัคร บรรจุ แต่งตั้งบุคลากร เช่น ไม่มีการกำหนด กระบวนการคัดเลือก/ ทักษะและความสามารถที่จำเป็นกับตำแหน่ง, ไม่มีการ เผยแพร่ข้อมูลการรับสมัคร/ การสอบคัดเลือก, ไม่มีคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษร โดยผู้บริหารสูงสุด
GOM102 เกิดปัญหาด้านการบริหารจัดการเกี่ยวกับบุคลากร เช่น ไม่กำหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบ/ การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเกี่ยวกับการมอบหมายงานเป็น ลายลักษณ์อักษร, ไม่มีการจัดทำแนวทางการปฏิบัติเรื่องค่าตอบแทน, การ เลื่อนขั้นเงินเดือนไม่มีการพิจารณาอนุมัติและจัดทำเป็นลายลัก
GOM103 เกิดปัญหาด้านการพัฒนาบุคลากร เช่น ไม่มีการจัดสรรงบประมาณ/ ทรัพยากร/ เครื่องมือ และการจัดฝึกอบรม, ไม่มีการพิจารณาความต้องการ ฝึกอบรมของบุคลากรเพื่อพัฒนาทักษะ
GOM201 เกิดปัญหาด้านการควบคุมสภาพแวดล้อมของการดำเนินงาน เช่น เอกสาร กระบวนการดำเนินงานไม่เป็นปัจจุบัน/ ไม่มีกฎ ระเบียบ ความรับผิดชอบที่ ชัดเจน/ ขาดการติดตามผลและวางแผนป้องกัน
GOP101 เกิดปัญหาด้านการควบคุมภารกิจ เช่น ไม่กำหนดวัตถุประสงค์-เป้าหมาย การดำเนินงาน/ ภารกิจไม่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร/ ขาดการประกาศ สื่อสารภารกิจ
GOP102 เกิดปัญหาด้านกระบวนการบริการ เช่น ไม่มีการกำหนดมาตรฐานขั้นตอน กระบวนการบริการ, ให้บริการไม่ครอบคลุม/ ไม่พร้อม/ ไม่ตรงตามช่วง ระยะเวลา
GOS101 เกิดปัญหาด้านการควบคุมการวางแผน เช่น ไม่มีแผนปฏิบัติการ-แผนไม่ ครอบคลุม/ การสื่อสารแผน/ การมอบหมายผู้รับผิดชอบ/ ไม่กำหนด วัตถุประสงค์
GOS102 เกิดปัญหาด้านการควบคุมกระบวนการปฏิบัติงาน เช่น ไม่กำหนด กระบวนการปฏิบัติงานที่สำคัญ/ ขาดการประเมินประสิทธิภาพ/ ขาดการ ติดตามผล/ ไม่มีการปรับปรุงแก้ไขข้อเสนอแนะ
GOS103 เกิดปัญหาด้านการติดตามประเมินผล เช่น ไม่มีการประเมินความคืบหน้า/ ไม่เปรียบเทียบผลการใช้จ่ายเงิน/ ไม่แจ้งผลการประเมินให้ทราบ/ ไม่ได้ ทบทวนวัตถุประสงค์-แผนและกระบวนการดำเนินงาน
GOS201 อาคารสถานที่/ พื้นที่ให้บริการ ไม่เหมาะสม/ ไม่ปลอดภัย/ ไม่ถูกสุขลักษณะ
GOS202 ห้องน้ำหรือห้องสุขาไม่พร้อมใช้ (เช่น ชำรุด/ กดชักโครกไม่ลง/ ส้วมเต็ม/ ไม่ พอใช้) หรือไม่สะดวกต่อผู้พิการ
GOS301 อันตรายจากภัยธรรมชาติอุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย
GPE101 อันตรายจากโครงสร้างอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมเชิงกายภาพ เช่น แสง เสียง ฝุ่นละออง มีเชื้อรา เป็นต้น
GPE102 ห้องแยกโรค/ Isolation room มีการระบายอากาศไม่เหมาะสม และ/ หรือ ไม่ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
GPE201 บุคลากรได้รับผลกระทบ Psychosocial factors จากผู้บังคับบัญชา หรือเพื่อน ร่วมงาน
GPE202 บุคลากรไม่มี work-life balance
GPE203 บรรยากาศในการทำงานและสภาวะแวดล้อมไม่เหมาะสม
GPE204 บุคคลากรได้ทำงานในตำแหน่งที่ไม่มีความชำนาญ และไม่มีการเตรียมความพร้อม
GPE205 เกิดปัญหาด้านการจัดการสภาพแวดล้อมในการให้บริการ เช่น ไม่มีป้ายให้ คำแนะนำ/ บอกทาง, ไม่มีทางหนีไฟหรือมีแต่ไม่พร้อมใช้/ มีสิ่งกีดขวาง, ลิฟท์ ขัดข้อง มีคนติดในลิฟท์ หรือ ลิฟท์ไม่พร้อมใช้งาน/ ชำรุด/ ติดค้าง เป็นต้น
GPE206 เกิดปัญหาด้านการควบคุมสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงาน เช่น ระบบน้ำอุปโภคบริโภคไม่เพียงพอ/ ไม่พร้อมใช้, ระบบไฟฟ้าไม่เพียงพอ ไม่พร้อมใช้/ ดับ/ ช็อต/ กระพริบ, การบำบัดน้ าเสีย/ กำจัดขยะ ไม่ถูกวิธี/ ไม่ได้มาตรฐาน
GPE207 เกิดปัญหาความไม่ปลอดภัย/ ขาดการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายความ ปลอดภัย เช่น ทรัพย์สินสูญหาย/ ถูกลักขโมย เป็นต้น
GPE301 บุคลากรได้รับภัยคุกคามหรือถูกทำร้ายทางวาจาจากบุคคลภายใน
GPE302 บุคลากรได้รับภัยคุกคามหรือถูกทำร้ายทางกายจากบุคคลภายใน
GPE303 บุคลากรได้รับภัยคุกคามหรือถูกทำร้ายทางวาจาจากผู้ป่วยและญาติหรือ บุคคลภายนอก
GPE304 บุคลากรได้รับภัยคุกคามหรือถูกทำร้ายทางกายจากผู้ป่วยและญาติหรือ บุคคลภายนอก
GPE305 เกิดกรณีความไม่สงบในสถานพยาบาล เช่น เมาสุราอาละวาด
GPI101 บุคลากรถูกวัสดุอุปกรณ์มีคมทิ่มตำ
GPI102 บุคลากรสัมผัสเลือดหรือสารคัดหลั่งบริเวณเยื่อบุหรือผิวหนังที่มีแผล (mucous membrane and non-intact skin exposure to blood and body fluid)
GPI103 บุคลากรไม่ได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันโรคก่อนสัมผัส (pre-exposure prophylaxis, active immunization) ที่เหมาะสมตามลำดับความสำคัญและหน้าที่
GPI104 บุคลากรไม่ได้รับการป้องกันการติดเชื้อหลังสัมผัสเชื้อที่อาจก่อโรคได้จากการ ปฏิบัติงาน (post-exposure prophylaxis, passive immunization)
GPI201 บุคลากรติดเชื้อที่แพร่ทางอากาศ (airborne transmission) จากการปฏิบัติงาน ได้แก่ วัณโรค หัด และอีสุกอีใส
GPI202 บุคลากรติดเชื้อที่แพร่ผ่านละอองฝอย (droplet transmission) จากการ ปฏิบัติงาน เช่น ไข้หวัดใหญ่ หัดเยอรมัน ฯลฯ
GPI203 บุคลากรติดเชื้อที่แพร่ทางการสัมผัส (contact transmission) จากการปฏิบัติงาน เช่น เอชไอวีตับอักเสบบี ตับอักเสบซี ฯลฯ
GPI204 บุคลากรติดเชื้อที่แพร่ผ่านพาหะ (vector borne transmission) จากการ ปฏิบัติงาน เช่น ไข้เลือดออก ซิก้า ฯลฯ
GPL101 อุปกรณ์บนรถพยาบาลไม่พร้อมใช้ ไม่เหมาะสมและไม่ปลอดภัยสำหรับการส่งต่อ ผู้ป่วย
GPL102 บุคคลากรที่เกิดอุบัติเหตุจากการคมนาคมหรือการเดินทางโดยระบบขนส่ง สาธารณะระหว่างการปฏิบัติงาน
GPL103 บุคลากรเสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ระหว่างการส่งต่อผู้ป่วยด้วย รถพยาบาล
GPL104 เกิดอุบัติเหตุของรถพยาบาลระหว่างปฏิบัติหน้าที่
GPL105 พนักงานขับรถมีสภาพไม่พร้อมสมบูรณ์สำหรับการขับรถพยาบาล เช่น พักผ่อน น้อย อายุมาก ดื่มสุรา
GPL106 พนักงานขับรถไม่ปฏิบัติตามแนวทางความปลอดภัยของรถบริการการแพทย์ ฉุกเฉิน และรถพยาบาล เช่น ขับรถเร็วเกินกว่ากำหนด
GPL201 บุคลากรไม่ปฏิบัติตามแนวทางการให้ข้อมูลด้านสุขภาพแก่ผู้รับบริการ
GPL202 บุคลากรให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนแก่ผู้ป่วยและญาติ
GPL203 บุคลากรบันทึกข้อมูลในเวชระเบียนไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง
GPL204 บุคลากรแก้ไขข้อมูลในเวชระเบียนโดยไม่ถูกต้องตามแนวทางและข้อกำหนดตาม กฎหมาย
GPM101 เจ้าหน้าที่ทะเลาะกันในขณะปฏิบัติงาน
GPM102 เจ้าหน้าที่ถูกคุกคามทางจิตใจ
GPM103 เจ้าหน้าที่มีภาวะเป็น second victim
GPM104 เจ้าหน้าที่มีภาวะเครียดจากการทำงาน
GPM201 เจ้าหน้าที่ถูกร้องเรียน ถูกฟ้องร้อง
GPO101 เรื่องอื่นๆ ที่ไม่ใช่ SIMPLE โปรดระบุ ...............................................................
GPP101 บุคลากรปฏิบัติงานโดยมีภาระงานที่มากเกินเกณฑ์มาตรฐาน (work load)
GPP102 บุคลากรที่มีภาวะเสี่ยงต่อการติดเชื้อ หรือรับการแพร่กระจายเชื้อ ไม่ได้รับการ ป้องกันหรือดูแลที่เหมาะสม
GPP103 บุคลากรประสบอุบัติเหตุหรือบาดเจ็บจากการปฏิบัติงาน (ยกเว้น ถูกวัสดุอุปกรณ์ มีคมทิ่มตำ)
GPP201 องค์กรเกิดภาวะที่คุกคามบุคลากรด้านกายภาพ ได้แก่ เสียงดัง (noise) แสงสว่าง (light) ความร้อน (heat)
GPP202 บุคลากรไม่ได้รับ/ ไม่ได้ใช้อุปกรณ์ หรือใช้ไม่ถูกต้องในการป้องกันและคุ้มครอง ความปลอดภัยทางกายภาพ
GPP203 บุคลากรเกิดโรคจากการทำงาน ซึ่งมีสาเหตุจาก Physical Hazard
GPP204 องค์กรมีภาวะความไม่ปลอดภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย
GPP205 บุคลากรไม่ได้รับ/ ไม่ได้ใช้อุปกรณ์ หรือใช้ไม่ถูกต้องในการป้องกันและคุ้มครอง ความปลอดภัยทางเคมี
GPP206 บุคลากรเกิดโรคจากการทำงาน ซึ่งมีสาเหตุจาก Chemical Hazard
GPP207 องค์กรเกิดความไม่ปลอดภัยจากรังสีในที่ทำงาน เช่น เกิดการรั่วไหลของรังสี
GPP208 บุคลากรไม่ได้รับ/ ไม่ได้ใช้อุปกรณ์ หรือใช้ไม่ถูกต้องในการป้องกันและคุ้มครอง ความปลอดภัยทางรังสี
GPP209 บุคลากรเกิดโรคจากการทำงาน ซึ่งมีสาเหตุจาก Radiation Hazard
GPP210 บุคคลากรมีการทำงานในท่าทางหรือลักษณะอันอาจมีผลกระทบต่อสุขภาพด้าน โครงร่างของกระดูกและกล้ามเนื้อ
GPP211 บุคลากรไม่ได้รับคำแนะนำ/ อุปกรณ์ในการปรับ การทำงานเพื่อลดผลกระทบต่อ สุขภาพด้านโครงร่างของกระดูกและกล้ามเนื้อ
GPP212 บุคลากรเกิดโรคจากการทำงานเกี่ยวกับโครงร่างกระดูกและกล้ามเนื้อ ซึ่งมีสาเหตุ จาก Biomechanical Hazard
GPP301 บุคลากรไม่ได้ตรวจสุขภาพก่อนการรับเข้าทำงาน
GPP302 บุคลากรได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี ซึ่งมีโปรแกรมการตรวจไม่ครบถ้วน เหมาะสม ตรงตามลักษณะงาน
GPP303 บุคลากรที่มีโอกาสแพร่กระจายเชื้อต่างๆ มาทำงานโดยไม่ป้องกันและควบคุม
GPS101 เกิดอุบัติการณ์ความไม่มั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและความเป็นส่วนตัวของข้อมูล สารสนเทศที่เกิดขึ้นในสถานพยาบาล
GPS201 บุคลากรถูกเผยแพร่ข้อมูลที่ปรากฏ identifier เช่น ชื่อนามสกุล เลข 13 หลัก ภาพใบหน้า โดยไม่ขออนุญาตต่อสื่อสาธารณะหรือสื่อออนไลน์
GPS202 บุคลากรเป็นผู้เผยแพร่ข้อมูลผู้ป่วยที่ปรากฏ identifier เช่น ชื่อนามสกุล เลข 13 หลัก ภาพใบหน้า โดยไม่ขออนุญาตต่อสื่อสาธารณะหรือสื่อออนไลน์
GPS203 บุคลากรใช้สื่อสังคมออนไลน์ไม่เหมาะสมส่งผลกระทบต่อบุคลากรหรือองค์กร