ลงทะเบียนบุคคลเฝ้าระวัง

จัดเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ผู้เดินทางเข้าออกจากอำเภอคีรีมาศ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคีรีมาศ * สำหรับผู้ที่ไม่กักตัว


กลับจากต่างจังหวัดและเฝ้าระวังอาการ

ประเภทการเดินทาง
ข้อมูลส่วนตัว
ที่อยู่อาศัยภายในอำเภอคีรีมาศ
ข้อมูลผู้รับผิดชอบ (เจ้าหน้าที่)
อาการสำคัญแรกรับ